Home / 자외선 램프 / 가격표 / 자외선 램프 가격표

자외선 램프 가격표

냉 음극 미니 튜브 LHGU-M 시리즈

냉 음극 미니 튜브 LHGU-M 시리즈

형식단자
형상
전류
A
전압
V rms
전력
W
자외선강도
※1
설계수명
Hrs
해당 인버터
형식
길이
mm
가격
JPY
LHGU-M40PMo0.5520015030000CXALHG-10L45¥9,000
LHGU-M40R도선520015030000CXALHG-10L55¥9,000
LHGU-M55PMo0.552401.27030000CXALHG-10L60¥9,000
LHGU-M55R도선52401.27030000CXALHG-10L70¥10,000
LHGU-M70PMo0.553001.510030000CXALHG-10L75¥9,000
LHGU-M70R도선53001.510030000CXALHG-10L85¥12,000

※1  자외선 강도 μW/c㎡/10cm

냉 음극 소형 재킷 관 LHGU-J 시리즈

냉 음극 소형 재킷 관 LHGU-J 시리즈

형식단자
형상
전류
A
전압
V rms
전력
W
자외선강도
※1
설계수명
Hrs
해당 인버터
형식
길이
mm
가격
JPY
LHGU-J40PMo0.5520015030000CXALHG-10L85¥25,000
LHGU-J40R도선520015030000CXALHG-10L95¥25,000
LHGU-J55PMo0.552401.27030000CXALHG-10L100¥26,000
LHGU-J55R도선52401.27030000CXALHG-10L110¥26,000
LHGU-J70PMo0.553001.510030000CXALHG-10L115¥27,000
LHGU-J70R도선53001.510030000CXALHG-10L120¥27,000

※1  자외선 강도 μW/c㎡/10cm

냉 음극 중형 U 관 LHGU 시리즈

냉 음극 중형 U 관 LHGU 시리즈

형식단자
형상
전류
A
전압
V rms
전력
W
자외선강도
※1
설계수명
Hrs
해당 인버터
형식
길이
mm
오존
발생
가격
JPY
LHGU-100 PGY9.510A300V3W25030000hHAC-012P20101123mg/hrs¥17,000
LHGU-100 R도선10A300V3W25030000hHAC-012P20101123mg/hrs¥17,000
LHGU-100 ZPGY9.510A300V3W25030000hHAC-012P2010112free¥18,200
LHGU-100 ZR도선10A300V3W25030000hHAC-012P2010112free¥18,200
LHGU-150 PGY9.520A350V7W50030000hHAC-012P201016212mg/hrs¥19,500
LHGU-150 R도선20A350V7W50030000hHAC-012P201016212mg/hrs¥19,500
LHGU-150 ZPGY9.520A350V7W50030000hHAC-012P2010162free¥21,250
LHGU-150 ZR도선20A350V7W50030000hHAC-012P2010162free¥21,250
LHGU-200 PGY9.520A400V8W70030000hHAC-012P201021216mg/hrs¥21,250
LHGU-200 R도선20A400V8W70030000hHAC-012P201021216mg/hrs¥21,250
LHGU-200 ZPGY9.520A400V8W70030000hHAC-012P2010212free¥23,000
LHGU-200 ZR도선20A400V8W70030000hHAC-012P2010212free¥23,000
LHGU-250 PGY9.520A450V9W80030000hHAC-012P201026218mg/hrs¥23,000
LHGU-250 R도선20A450V9W80030000hHAC-012P201026218mg/hrs¥23,000
LHGU-250 ZPGY9.520A450V9W80030000hHAC-012P2010262free¥25,000
LHGU-250 ZR도선20A450V9W80030000hHAC-012P2010262free¥25,000
LHGW-100 PGY9.520A400V8W50030000hHAC-012P201013216mg/hrs¥25,000

※1  자외선 강도 μW/c㎡/10cm

냉 음극 중간 직관 LHGU 시리즈

냉 음극 중간 직관 LHGU 시리즈

형식단자
형상
전류
A
전압
V rms
전력
W
자외선강도
※1
설계수명
Hrs
해당 인버터
형식
길이
mm
오존
발생
가격
JPY
LHG-107 SR7s201703.512030000HAC-012P-20101192mg/hrs¥13,200
LHG-107 R도선201703.512030000HAC-012P-20101312mg/hrs¥13,200
LHG-107 ZSR7s201703.512030000HAC-012P-2010119free¥13,200
LHG-107 ZR도선201703.512030000HAC-012P-2010131free¥13,200
LHG-200 SR7s20300630030000HAC-012P-20102125mg/hrs¥13,200
LHG-200 R도선20300630030000HAC-012P-20102225mg/hrs¥13,200
LHG-200 ZSR7s20300630030000HAC-012P-2010212free¥13,800
LHG-200 ZR도선20300630030000HAC-012P-2010222free¥13,800
LHG-300 SR7s20350735030000HAC-012P-201031210mg/hrs¥15,000
LHG-300 R도선20350735030000HAC-012P-201032210mg/hrs¥15,000
LHG-300 ZSR7s20350735030000HAC-012P-2010312free¥15,600
LHG-300 ZR도선20350735030000HAC-012P-2010322free¥15,600
LHG-400 SR7s20400845030000HAC-012P-201041216mg/hrs¥15,000
LHG-400 R도선20400845030000HAC-012P-201042216mg/hrs¥15,000
LHG-400 ZSR7s20400845030000HAC-012P-2010412free¥15,600
LHG-400 ZR도선20400845030000HAC-012P-2010422free¥15,600

※1  자외선 강도 μW/c㎡/10cm

열음극 대형 자외선 램프 U 형 NHGU 시리즈

열음극 대형 자외선 램프 U 형 NHGU 시리즈

형식단자
형상
전류
A
전압
V rms
전력
W
자외선강도
※1
설계수명
Hrs
해당 인버터
형식
길이
mm
오존
발생
가격
JPY
NHGU-210/20-R도선0.3755620506000HAC-100W 0440210¥63,000
NHGU-210/20-ZR도선0.3755620506000HAC-100W 0440210free¥63,000
NHGU-270/40-R도선0.4359540906000HAC-100W 08H1270¥63,000
NHGU-270/40-ZR도선0.4359540906000HAC-100W 08H1270free¥63,000
NHGU-360/70-R도선0.8100701506000HAC-100W 08H1360¥67,500
NHGU-360/70-ZR도선0.8100701506000HAC-100W 08H1360free¥67,500
NHGU-525/90-R도선0.8130902106000HAC-100W 08H1530¥81,000
NHGU-525/90-ZR도선0.8130902106000HAC-100W 08H1530free¥81,000
NHGU-635/110-R도선0.81601102406000HAC-100W 14H2640¥90,000
NHGU-635/110-R도선0.81601102406000HAC-100W 14H2640free¥90,000

※1  자외선 강도 μW/c㎡/10cm

열음극 대형 자외선 램프 직관형 NHG 시리즈

형식단자
형상
전류
A
전압
V rms
전력
W
자외선강도
※1
설계수명
Hrs
해당 인버터
형식
길이
mm
오존
발생
가격
JPY
NHG-525 R도선0.4359540906000hHAC-100W 0440525¥45,000
NHG-525ZR도선0.4359540906000hHAC-100W 0440525free¥45,000
NHG-725 R도선0.8100701506000hHAC-100W 08H1725¥49,500
NHG-725ZR도선0.8100701506000hHAC-100W 08H1725free¥49,500
NHG-1025R도선0.8130902106000hHAC-100W 08H11025¥54,000
NHG-1025ZR도선0.8130902106000hHAC-100W 08H11025free¥54,000
NHG-1425R도선0.81601102406000hHAC-100W 08H11245¥58,500
NHG-1425ZR도선0.81601102406000hHAC-100W 08H11245free¥58,500
NHG-1645R도선1.42002004306000hHAC-100W 14H21645¥112,500
NHG-1645ZR도선1.42002004306000hHAC-100W 14H21645free¥112,500

※1  자외선 강도 μW/c㎡/10cm

연락처